Tirsdag den 7. februar

Kl. 19.00

 

 

Mødenr.

02/06               

Mødested:

HalHuset

Referent:

Bjarke Jonassen

Bilag:

 

Side:

1

Deltagere: 

Keld Schmidt-Møller.

Jacob Lind.

Poul Hakon Poulsen.

Emma Søe.

Kirsten Tolstrup.

Bjarke Jonassen.

 

Afbud

Tina Vestergaard.

Alice Sørensen.

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

 

Åbent formøde:

Iab, da ingen mødte op.

 

 

1.

Åbent hus

 

 

 

Godkendt .

2.

Referat

 

 

1 nyt punkt Repræsentantskabsmøde

3.

Fastlæggelse af dagsorden

 

 

 

 

 

  1. Lokalrådsworkshop i Sorring. Keld og Birthe Jørgensen deltog i en workshop i Sorring, hvor temaet var, hvorledes nuværende små kommuners fællesråd kan agere i en storkommune (Ny Silkeborg kommune). Keld videregav vore erfaringer med borgerinddragelse i Århus kommune.

     

  1. Fællesrådsseminar på Rådhuset. Keld og Tina deltog fra Mårslet Fællesråd. Selve seminaret bragte ikke så meget nyt, men der blev skabt en del kontakter til de øvrige fællesråd i kommunen.

 

  1. Tilskud fra kommunen. Det blev 20.000 kroner som er samme beløb som i 2005.

 

  1. Ny institution ved Valhalla. Kommunen ønsker at bygge en ny daginstitution på området ned mod Bedervej. Det kræver dispensation fra åbeskyttelseslinie-kravet. Forretningsudvalget gjorde ikke indsigelse - hverken for eller imod.

 

  1. Henvendelse fra Helle Hvid. Helle havde fremsendt en artikel vedrørende Idræts-Fritidsklub. Denne behandles i Børne/Unge-udvalget.

 

  1. Byfest i Mårslet. Der er forberedende møde den 23. februar. Der var ikke nogen fra fællesrådet, der kunne deltage denne dag. Bjarke tager kontakt til byfestudvalget for at komme med til kommende møder.

 

4.

Siden sidst

 

 

 

 

 

 

 

 

3. udkast til trafiknotatet blev gennemgået. Forretningsudvalget er glade og tilfredse med udkastet.

Kampagnegruppen har talt biler den 31/1, hvilket afslørede det overraskende resultat, at kun ca 20% af skolebørnene bliver kørt til skole.

Optællingen gentages til foråret for at give et sammenligningsgrundlag.

 

5

Trafik-og byplanudvalg

 

 

 

Næste møde er den 15. februar hvor hovedpunktet er ’Miljøseminar’ som er en arbejdstitel for et kommende borgermøde, hvor temaet endnu ikke er fastlagt.

6

Miljøudvalg

 

 

 

Kassereren (Keld) omdelte det reviderede regnskab. Revisoren havde ved revisionen gjort opmærksom på, at ”der skal være dokumentation i form af originalbilag når der udbetales større beløb til private”.

Regnskabet var ca. kr. 9000 bedre end budgetteret.

Forretningsudvalgte ser det ikke som et formål at have en stor egenkapital. Det er bedre at pengene skaber aktivitet i byen. Dette vil afspejles i budgettet for 2006.

7

Økonomi

 

 

 

Jakob fremlagde det endelig regnskab for 2005 samt budget for 2006. Der har været et underskud på 10.000 kroner i 2005. Dette skyldes blandt andet at bladet har skiftet trykker, og kom i en farvet udgave for at markere dette. Økonomien for 2006 ser fortrøstningsfuld ud.

8

Bladøkonomi

 

 

Repræsentantskabsmøde er den 28. februar.

 

På valg: Formand, Kasserer, Emma, Kirsten.

Stopper: Alice, Bjarke

Der har været og vil blive taget kontakter til mulige kandidater til forretningsudvalget

 

Dirigent: Flemming Solgård

 

Vedtægtsændring: Keld udarbejder ændringsforslag, således at enkeltmedlemmer kan blive optaget i fællesrådet.

 

Prioriteringsliste: Aktivitetslisten skal prioriteres. Miljøgruppen, der har de fleste aktiviteter vil prioritere disse på deres førstkommende møde.

 

Keld udarbejder budgetforslag, der opererer med en kontingentnedsættelse på 100 kroner til 600 kroner.

 

Forretningsudvalget samt dirigenten mødes klokken 1800, hvor vi spiser pizza og planlægger selve mødet. Keld sørger for mad og drikke.

 

Keld fremsender en medlemsfortegnelse til FU.

 

Jakob sørger for stemmesedler.

 

Alice er referent samt sender indkaldelser ud

 

Jakob og Kirsten er stemmeoptællere.

 

Repræsentantskabs-møde

 

                       

Keld skriver en artikel om fællesrådets arbejde.

Miljøgruppen skriver om ’Hold Mårslet ren’ dag.

   10

Stof til blad og web

 

 

 

Næste og sidste møde er den 28. februar, nemlig formøde til Repræsentantskabet

11

Evt. – næste møde